Adres e-mail:

Wydanie:

Nowym system objęte zostaną wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe (np. szkoły, urzędy, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady usługowe, hotele, targowiska, rodzinne ogrody działkowe, domki letniskowe). Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów zapewnia w naszym regionie Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, który działa w imieniu 15 gmin na terenie trzech powiatów: pilskiego: gminy Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, miasto Piła, gmina Szydłowo, miasto i gmina Ujście, Wyrzysk, Wysoka; czarnkowsko-trzcianeckiego: gmina Czarnków, gmina Drawsko, miasto i gmina Krzyż Wielkopolski, miasto i gmina Wieleń; złotowskiego: miasto i gmina Jastrowie, Krajenka, Okonek.

Kto da pojemniki i worki?

- 1 lipca Związek przejmie odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów i to my, w imieniu właścicieli i zarządców nieruchomości, podpisywać będziemy umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Aktualnie kończymy już procedury przetargowe, tak aby jak najszybciej ogłosić przetarg na odbiorcę odpadów – mówi Zygmunt Jasiecki, przewodniczący zarządu Związku.

Na obszarze 15 gmin tworzących nasz Związek, ustanowiony został jeden sektor odbioru odpadów, co oznacza, że odbierać je będzie jedna firma, aczkolwiek nie jest wykluczone, że będzie ona mogła mieć podwykonawców. Odpady kierowane będą do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów (RIPOK), wyznaczonych w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

– Ważne jest, że to po stronie operatora będzie leżał obowiązek niepłatnego udostępnienia pojemników na odpady, a także utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Ponadto operator będzie musiał zapewnić także worki do selektywnej zbiórki odpadów, dla wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych i domów w zabudowie zagrodowej – mówi Andrzej Karol Gawłowski, zastępca przewodniczącego Związku. - Aby zagwarantować odpowiedni system monitoringu i kontroli wykonywanych usług, operator będzie musiał wyposażyć wszystkie pojazdy odbierające odpady w system GPS, który powiązany będzie z elektronicznym systemem rejestracji odbioru odpadów.

Jak wyliczyć opłatę za śmieci?

Co wynika z nowych przepisów dla „Kowalskiego”? Każdy właściciel i zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów i samodzielnego wyliczenia comiesięcznej opłaty. Dostarczenie deklaracji do właścicieli nieruchomości będzie niezwykle trudnym przedsięwzięciem, również logistycznym. - Szacujemy wysyłkę około 50 tysięcy deklaracji, które rozprowadzać będą na terenach wiejskich sołtysi, w miastach natomiast poczta kurierska i gońcy. Wysyłkę deklaracji planujemy rozpocząć z początkiem maja, zwrot natomiast, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia, ma nastąpić do 24 maja - informuje Zygmunt Jasiecki.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wypełnienia druku deklaracji o symbolu DO-1 z punktem H.


Ile zapłacimy „po nowemu”?

Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny została przyjęta stawka 10 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów stawka ta wynosi 15 zł za każdą osobę. Wysokość opłaty w tym przypadku stanowi iloczyn liczby mieszkańców i stawki, w zależności od tego, czy odpady są selektywnie zbierane czy też nie.

Inny system wyliczenia opłaty dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (np. szkoły, lokale handlowe itp.). W tym przypadku właściciele lub zarządcy nieruchomości wypełniają deklarację DO-1 z punktem I. Opłata stanowi iloczyn ilości wywożonych pojemników na odpady o określonej pojemności oraz stawki za ich opróżnienie. - Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, stawki zróżnicowane są w zależności od zdeklarowanego sposobu zbiórki. Warto więc zastanowić się nad selektywną zbiórką odpadów, ponieważ – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców – różnica opłat w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki lub jej braku może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie – mówi dr inż. Małgorzata Sypuła, kierownik działu gospodarki odpadami i administracji Związku.

W celu ułatwienia wypełniania deklaracji planowana jest organizacja punktów informacyjno-konsultacyjnych w każdej gminie należącej do Związku. - Zdajemy sobie sprawę, że nowy system budzi wiele wątpliwości, dlatego nasi pracownicy będą oddelegowani na jeden dzień do wyznaczonych punktów w gminach, gdzie będą pomagać przy wypełnianiu deklaracji - informuje Andrzej Karol Gawłowski.

Gdzie i do kiedy płacić?

Opłatę za odbiór odpadów trzeba będzie uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Co ważne, opłata będzie trafiać na indywidualny numer konta, który zostanie nadany odrębnie każdemu z właścicieli nieruchomości, po złożeniu deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji Związek sam wyznaczy wysokość opłaty drogą decyzji administracyjnej.

Po co te zmiany?

Jedną z podstawowych przesłanek nowej ustawy jest unijny wymóg redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska, w tym odpadów biodegradowalnych i opakowaniowych. - Selektywna zbiórka odpadów nie musi być wcale trudna, trzeba tylko wiedzieć, jak właściwie je segregować – mówi Małgorzata Sypuła. Dlatego będziemy informować, jak prowadzić selektywną zbiórkę. Do każdej deklaracji dołączona zostanie też specjalna ulotka, stanowiąca poradnik.

Gdzie wyrzucać kłopotliwe śmieci?

Na zlecenie Związku operator systemu będzie organizował systematycznie zbiórki odpadów problemowych np. wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon itd. W nowym systemie do pojemnika trafić powinno bowiem tylko to, czego nie uda się wysegregować.

Szczegółowych informacji udziela Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, e-mail:  prgok@prgok.pl, www.prgok.pl, tel. 67 344 21 00.