Adres e-mail:

Wydanie:

STANOWISKO Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie propozycji podziału Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.


Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mając na uwadze dalsze wypełnianie swojego mandatu i w poczuciu odpowiedzialności za losy naszego powiatu, z niepokojem przyjmuje pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia lokalnych mediów o inicjatywie Komitetu Miejskiego PiS w Trzciance, dotyczącej podjęcia działań w celu „przywrócenia funkcjonowania Powiatu Trzcianeckiego”. Następstwem tego byłby podział oraz naruszenie integralności i granic administracyjnych dotychczasowego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Inicjatywa Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, dotycząca powstania powiatu Trzcianeckiego, to powrót do działań, które towarzyszyły reformie administracyjnej
z 1999 roku.

Pragniemy przypomnieć, że podejmowane w 2000 roku próby podziału powiatu nie spotkały się z akceptacją rad gmin (z wyjątkiem Trzcianki), które w swoich wielokrotnie potwierdzanych stanowiskach, jednoznacznie opowiedziały się za przynależnością do Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w obecnych granicach i strukturach.


Obecni inicjatorzy, wskazując na kształt powiatu trzcianeckiego, a także gminy, które miałyby wchodzić w jego skład, co wiązałoby się także z ich podziałem, nie prowadzą jakiegokolwiek dialogu społecznego z mieszkańcami.
Warto zauważyć, że gospodarzami powiatu są jego mieszkańcy i to oni winni decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych. Każda zmiana granic powiatu powinna być przeprowadzona w oparciu o rzetelną analizę powiązań funkcjonalnych, uwzględniającą potencjał rozwojowy oraz uwarunkowania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania obecnego powiatu, a co najważniejsze - wymaga zrozumienia i akceptacji mieszkańców wyrażonej w powszechnych konsultacjach lub lokalnym referendum.


Tymczasem, mamy do czynienia z działaniami całkowicie pomijającymi wójtów
i burmistrzów gmin oraz mieszkańców powiatu, co prowadzi do przekonania, że tak zaprezentowany sposób działania, w istocie nie zmierza do rzetelnej i merytorycznej dyskusji, a jedynie do wywołania konfliktu.
Można odnieść wrażenie, że temat podziału powiatu jest tylko narzędziem do budowania poparcia wyborczego dla określonej grupy ludzi.


Samorządowcy w naszym powiecie są otwarci na dyskusję o funkcjonowaniu
i o kształcie samorządu,
ale - jak podkreślają, w warunkach wzajemnego dialogu,
z poszanowaniem prawa i demokratycznych zasad oraz z zachowaniem swojej odrębności.
W przeciwnym razie mieszkańcy wciągani są w destrukcyjną grę, zagrażającą dotychczasowemu dorobkowi powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz przyszłym, strategicznym działaniom, które są w powiecie realizowane.


Zarząd Powiatu, będąc kontynuatorem swoich poprzedników, szanując prawo do wyrażania opinii i dążeń wspólnot samorządowych, stoi na stanowisku jedności
i niepodzielności powiatu oraz zachowania go w dotychczasowym kształcie.
Uważamy, że należy przystąpić do dyskusji i rozmów, ale takich, które zmierzają do budowania jeszcze silniejszego i bardziej stabilnego powiatu. Przez osiemnaście lat funkcjonowania samorządu powiatowego podejmowano wiele starań, aby powiat zintegrować, aby mieszkańców ówczesnego rejonu Czarnkowa i rejonu Trzcianki łączyć, a nie dzielić. Dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się to zrobić. Kilkanaście lat współistnienia oraz szereg działań, w tym inwestycyjnych, podejmowanych także wspólnie z gminami na rzecz stabilnego rozwoju powiatu, może stanowić wzór współpracy i poszanowania interesu wspólnot samorządowych.


To są realne korzyści z funkcjonowania jednego z największych powiatów w Wielkopolsce. Wspólnie z Radą Powiatu zaproponowaliśmy i realizujemy styl pracy oparty na dialogu, poszanowaniu prawa do różnic w ocenie sytuacji, odpowiedzialności, sumiennym wykonywaniu obowiązków zawodowych i społecznych.

Powiat Czarnkowsko–Trzcianecki to stabilizacja funkcjonowania nowoczesnych i konkurencyjnych placówek oświatowych, a więc nauki, wychowania i rozwoju młodych mieszkańców naszego powiatu. Bezpieczeństwo i jakość pracy szpitali, służby zdrowia i opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu, wymagają również mocnych podstaw inwestycyjnych. Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych oraz budowa nowych, z wykorzystaniem środków unijnych, to kolejne przedsięwzięcia naszego samorządu. Podjęliśmy także działania stabilizujące sytuację w domach pomocy społecznej.

Nie są to tylko plany i marzenia, ale rozpoczęte i doskonalone procesy zmian, które pozwolą powiatowi na dalszy dynamiczny rozwój.

Warto w tym miejscu przypomnieć moment, który pokazał współdziałanie wszystkich gmin i powiatu w batalii o utrzymanie linii kolejowej Piła-Krzyż Wlkp. Była to niełatwa konfrontacja poglądów społeczności powiatowej i władz samorządu wojewódzkiego. We wszystkich jednostkach, w tym także w Starostwie Powiatowym, zebrano tysiące podpisów pod protestem w sprawie likwidacji połączenia, a efektem wspólnych działań jest jego zachowanie i dalsze utrzymanie. Kolejnym przykładem współdziałania jest walka o drogę nr 123, Huta Szklana-Przesieki, która nie spełniała podstawowych wymagań technicznych i zagrażała bezpieczeństwu jej użytkowników. Liczne spotkania, szukanie sojuszników i wspólny głos samorządów, przyniosły oczekiwany efekt. Dziś ta inwestycja jest już realizowana.


W oparciu o realne potrzeby społeczne wypracowany został wieloletni plan inwestycyjny, uwzględniający potrzeby w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz budowy chodników, budowę boisk wielofunkcyjnych z siłowniami zewnętrznymi przy szkołach powiatowych, rozbudowę i remonty szpitali w Czarnkowie i Trzciance, cyfryzację dokumentacji medycznej obu szpitali w celu realizacji skoordynowanej opieki nad pacjentem, cyfryzację powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, termomodernizację Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Białej, i szereg innych zadań, które w znacznym stopniu podniosą standard usług świadczonych dla mieszkańców naszego powiatu.


Podkreślić należy, że inicjatywa podziału powiatu nie została poparta żadnymi merytorycznymi argumentami, brak też odpowiedzi na szereg pytań.


Czy „mały” i „słaby” powiat poradzi sobie z wyzwaniami z zakresu funkcjonowania powiatu? Jaki potencjał majątkowy ma obecny powiat, a jaki miałby po podziale na nowe jednostki administracyjne? Czy podzielone powiaty byłyby w stanie utrzymać i rozwijać swoje instytucje oraz w pełni realizować ustawowe zadania? Należałoby odpowiedzieć na pytania: jak rozliczyć i podzielić majątek, w tym zobowiązania, które powstały w związku
z inwestycjami w różnych miejscowościach powiatu? Z jakimi gminami Trzcianka chciałaby
tworzyć nowy powiat? Czy rozważana jest kwestia podziału Gminy Trzcianka? Czy podział Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego sprawi, że nowo utworzone samorządy będą stabilniejsze finansowo? Czy powiaty będzie stać na inwestycje? Czy będą w stanie utrzymać dotychczasowe jednostki?


Żadna z pozostałych gmin nie prowadzi rozważań odnośnie zmian w kształcie obecnego powiatu. Stąd też działania te odbieramy jako krzywdzącą ocenę dla dokonań wszystkich radnych powiatowych nie tylko obecnej, ale i poprzednich kadencji, którzy na przestrzeni kilkunastu lat podejmowali szereg decyzji i działań zmierzających do integracji
i rozwoju naszego powiatu.


Tylko silny ekonomicznie i funkcjonalnie powiat może spełnić oczekiwania społeczne, sprawnie realizować powierzone mu publiczne zadania ponadgminne i być wiarygodnym partnerem. Silny powiat to także gwarancja stabilizacji dla mieszkańców.


Zauważyć należy, że działania państwa idą w kierunku centralizacji podmiotów opartych na silnych samorządach, które będą w stanie realizować zadania swoje, jak i inne, przypisane ustawami. Tak więc działania podejmowane przez Komitet Miejski PiS w Trzciance nie są spójne z polityką rządu.


Niezależnie więc od formy aktywności, cel winien być jeden - umacnianie lokalnej i regionalnej wspólnoty, takiej, która pozwala każdej gminie czuć się częścią zbiorowości, mieć w niej oparcie, a jednocześnie osiągać własne cele. Jest to dowód dojrzałości naszych społeczności, a zarazem szansa na prawdziwą samorządność.

 

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Tadeusz Teterus

Jacek Klimaszewski

Jan Pertek

Zbigniew Piątek

Janusz Rajek